ประกันอัคคีภัย

TAKING THE HEAT OFF YOU

ประกันอัคคีภัยคืออะไร

ประกันอักคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองอาคารบ้านอยู่อาศัย จากภัยต่างๆทั้งสาเหตุจากไฟไหม้ และภัยอื่น ๆ

เหมาะสำหรับ

เจ้าของบ้านที่ต้องการประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย

ความคุ้มครอง

ไฟไหม้ แต่ไม่รวมถึงความเสียหาย:
  1. จากแรงระเบิด อันเป็นผลมาจากไฟไหม้ เว้นแต่แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย
  2. โดยตรงหรือโดยอ้อมจากแผ่นดินไหว
  3. ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจาก
    1. การบูดเน่าหรือการระอุตามธรรมชาติ หรือ การลุกไหม้ขึ้นเอง เฉพาะที่เกิดจากตัวทรัพย์สินนั้นเองเท่านั้น หรือ
    2. การที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในระหว่างกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งใช้ความร้อนหรือการทำให้แห้ง
ฟ้าผ่า
แรงระเบิดของแก๊ส ที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหว
ความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มพิเศษ ที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในกรมธรรม์ ในระหว่างระยะเวลาที่ได้เอาประกันภัยตามที่ได้ระบุในตารางกรมธรรม์ซึ่งรวมถึงช่วงเวลาที่ผู้รับประกันภัยได้ตกลงต่ออายุสัญญาประกันภัยด้วย (หากมี) บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงในขณะเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรือเลือกที่จะทำการสร้างให้ใหม่ หรือซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิม หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด หรือบางส่วน