การประกันภัยเครื่องจักร

การประกันภัยเครื่องจักรคืออะไร

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย แก่ผู้เอาประกันภัยกรณีเกิดความสูญเสีย หรือ ความเสียหายต่อเครื่องจักรที่เอาประกันซึ่งอยู่ระหว่างทำงานหรือหยุดพัก หรือขณะยกเครื่อง รื้อเครื่อง เคลื่อนย้าย หรือติดตั้งใหม่ เพื่อทำความสะอาด ตรวจสอบ หรือติดตั้ง ณ สถานที่อื่นใด

เหมาะสำหรับ

สถานประกอบการ/ โรงงาน/ บริษัททั่วไป

Key Features

  • ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย แก่ผู้เอาประกันภัยกรณีเกิดความสูญเสีย หรือ ความเสียหายต่อเครื่องจักรที่เอาประกัน