ประกันความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก

เหมาะสำหรับ

บริษัทต่างๆที่อาจจะมีความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจ

ความคุ้มครอง

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหาย อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายอันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เอาประกันภัย ภายใต้ขอบเขตของการเสี่ยงภัย ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ณ &อาณาเขตความคุ้มครองซึ่งระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับ

  1. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  2. ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

ทั้งนี้ ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 และ 2 ให้หมายรวมถึง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง

Key Features

  • บริษัทต่างๆที่อาจจะมีความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจ