ประกันภัยวิศวกรรม

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

การประกันภัยระหว่างก่อสร้าง

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง ชดใช้สินไหมทดแทนความเสียหายแก่ผู้เอาประกัน เจ้าของงาน ผู้รับเหมา ต่อทรัพย์สินที่เกิดความเสียหายทุกชนิดในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง การติดตั้ง รื้อถอน อันเกิดจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่นใดที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้า ซึ่งไม่ได้ถูกระบุไว้ในข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ ทั้งนี้ยังรวมถึงความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง และความเสียหายทางทรัพย์สินหรือการบาดเจ็บทางด้านร่างกายหรือเสียชีวิต ซึ่งผู้เอาประกันต้องรับผิดตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการทำงานนั้น

การประกันภัยเครื่องจักร

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย แก่ผู้เอาประกันภัยกรณีเกิดความสูญเสีย หรือ ความเสียหายต่อเครื่องจักรที่เอาประกันซึ่งอยู่ระหว่างทำงานหรือหยุดพัก หรือขณะยกเครื่อง รื้อเครื่อง เคลื่อนย้าย หรือติดตั้งใหม่ เพื่อทำความสะอาด ตรวจสอบ หรือติดตั้ง ณ สถานที่อื่นใด

การประกันภัยหม้อน้ำ

การประกันภัยนี้จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อมีความเสียหายโดยตรงต่อตัวหม้อไอน้ำ หรือทรัพย์สินอื่น อันรวมถึงค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อบุคคลที่สามตามกฎหมาย ซึ่งความเสียหายนี้เป็นผลโดยตรงจากการระเบิดหรือยุบตัวของหม้อไอน้ำ

การประกันภัยเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้เพื่อการก่อสร้างซึ่งมีการใช้งานในสภาพการณ์ที่ใช้ไปโดยตลอดในลักษณะตามแต่ละโครงการและมีโอกาสเกิดความเสียหายได้ง่าย ไม่ว่าเครื่องมือ เครื่องจักรที่เอาประกันนั้นๆ อยู่ระหว่างการใช้งาน หรือพักงาน หรือระหว่างการเคลื่อนย้ายภายในสถานที่ก่อสร้างดังระบุไว้ในกรมธรรม์

การประกันภัยเครื่องจักรอิเลคทรอนิคส์

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเครื่องอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ที่เอาประกัน รวมถึงระบบปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายการทำงานที่เพิ่มขึ้น อันเกิดขึ้นโดยฉับพลันและไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ จากอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใดซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้โดยเฉพาะในกรมธรรม์