การประกันภัยหม้อน้ำคืออะไร

การประกันภัยนี้จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อมีความเสียหายโดยตรงต่อตัวหม้อไอน้ำ, อุปกรณ์ส่วนควบหรืออุปกรณ์ประกอบอื่นที่เกี่ยวเนื่อง อันรวมถึงค่าเสียหายของทรัพย์สินอื่นที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อบุคคลที่สามตามกฎหมาย ซึ่งความเสียหายนี้เป็นผลโดยตรงจากการระเบิดหรือยุบตัวของหม้อไอน้ำ

เหมาะสำหรับ

สถานประกอบการ/ โรงงาน/ บริษัททั่วไปที่มีการใช้งานหม้อน้ำ

ลักษณะเด่น

  • ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อมีความเสียหายโดยตรงต่อตัวหม้อไอน้ำ
  • ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อทรัพย์สินอื่นที่ต่อเนื่องมาจากความเสียหายของหม้อไอน้ำ