การประกันภัยระหว่างก่อสร้างคืออะไร

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง ชดใช้สินไหมทดแทนความเสียหายแก่ผู้เอาประกัน เจ้าของงาน ผู้รับเหมา ต่อทรัพย์สินที่เกิดความเสียหายทุกชนิดในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง การติดตั้ง รื้อถอน อันเกิดจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่นใดที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้า ซึ่งไม่ได้ถูกระบุไว้ในข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ ทั้งนี้ยังรวมถึงความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง และความเสียหายทางทรัพย์สินหรือการบาดเจ็บทางด้านร่างกายหรือเสียชีวิต ซึ่งผู้เอาประกันต้องรับผิดตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการทำงานนั้น

เหมาะสำหรับ

เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา หรือ ผู้ที่มีส่วนได้เสียในโครงการนั้นๆ

ลักษณะเด่น

  • คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดต่อทรัพย์สินที่เกิดระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง การติดตั้ง รื้อถอน อันเกิดจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่นใดที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้า รวมถึงความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง