การประกันภัยเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา

การประกันภัยเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้เพื่อการก่อสร้างซึ่งมีการใช้งานในสภาพการณ์ที่ใช้ไปโดยตลอดในลักษณะตามแต่ละโครงการและมีโอกาสเกิดความเสียหายได้ง่าย ไม่ว่าเครื่องมือ เครื่องจักรที่เอาประกันนั้นๆ อยู่ระหว่างการใช้งาน หรือพักงาน หรือระหว่างการเคลื่อนย้ายภายในสถานที่ก่อสร้างดังระบุไว้ในกรมธรรม์

เหมาะสำหรับ

ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของหรือผู้มีภาระผูกพันโดยสัญญาการเช่าต่อเครื่องจักรที่ใช้เพื่อการก่อสร้าง 

ความคุ้มครอง

กรมธรรน์ประกันภัยเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา ที่ใช้ในการก่อสร้าง จะให้ความชดเชยแก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับความเสียหายทางกายภาพที่เกิดขึ้นต่อเครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้างที่เอาประกัน อันเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุที่คุ้มครองโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้ามาก่อน อันเกิดจากสาเหตุที่คุ้มครอง ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า อุบัติเหตุใดๆ น้ำท่วม เปียกน้ำ ลมพายุ ภัยธรรมชาติอื่นใด การพังทลาย การเลื่อนไหลของชั้นดิน/ชั้นหิน การโจรกรรม จี้ปล้น ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน หรือเหตุอื่นใดซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้โดยเฉพาะในกรมธรรม์

ลักษณะเด่น

  • ชดเชยผู้เอาประกันภัยสำหรับความเสียหายทางกายภาพที่เกิดขึ้นแก่เครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้างที่เอาประกัน อันเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุที่คุ้มครองโดยไม่ได้คาดการณ์มาก่อน