การประกันภัยเครื่องจักรอิเลคทรอนิคส์คืออะไร

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเครื่องอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ที่เอาประกัน รวมถึงระบบปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายการทำงานที่เพิ่มขึ้น อันเกิดขึ้นโดยฉับพลันและไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ จากอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใดซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้โดยเฉพาะในกรมธรรม์

เหมาะสำหรับ

สถานประกอบการ เจ้าของ หรือผู้มีภาระผูกพันโดยสัญญาการเช่าต่อเครื่องจักรอิเลคทรอนิคส์

ความคุ้มครอง

กรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครอง การสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ต่อเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ระหว่างการใช้งานหรือพักงานหรือขณะถอดเพื่อทำความสะอาดปรับปรุงเครื่องใหม่หรือเคลื่อนย้ายภายในสถานที่ที่ระบุไว้ หรือในระหว่างการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นกลับเข้าไปใหม่ซึ่งจะให้ความคุ้มครองภายหลังจากการทดลองเครื่องและใช้งานได้โดยแท้จริง อันเกิดจากสาเหตุที่คุ้มครอง ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การลัดวงจร น้ำท่วม เปียกน้ำ ภัยธรรมชาติอื่นใด โจรกรรม จี้ปล้น ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน หรือเหตุอื่นใดซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้โดยเฉพาะในกรมธรรม์

ลักษณะเด่น

  • คุ้มครอง การสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ต่อเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลซึ่งไม่อยู่ในตัวคอมพิวเตอร์ ภายในสถานที่เอาประกันภัยที่ระบุ