เหมาะสำหรับ

บริษัทที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

ความคุ้มครอง

บริษัทตกลงว่าในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยนี้ ลูกจ้างผู้ใดซึ่งทำงานให้แก่ผู้เอาประกันภัยอยู่ในขณะนั้น ได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกาย โดยอุบัติเหตุหรือเป็นโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานตามทางการที่จ้างของผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดจ่ายค่าทดแทนเพื่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินค่าทดแทนแรงงาน หรือผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดในฐานะนายจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ภายใต้บังคับแห่งข้อความข้อยกเว้นและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะชดใช้ค่าทดแทนในนามผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดแต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมสำหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการต่อสู้คดีเพื่อการเรียกร้องค่าทดแทนนั้น

ลักษณะเด่น

  • คุ้มครองความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้างตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
  • คุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าทดแทนแรงงานที่ออกโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม