เหมาะสำหรับ

บริษัทที่ผลิตหรือจำหน่ายสินค้า

ความคุ้มครอง

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทนแทนในนามของผู้เอาประกันภัย สำหรับความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฏหมาย รวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับ

  1. การบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุแก่บุคคลภายนอก
  2. ความเสียหายโดยอุบัติเหตุแก่ทรัพย์ที่สามารถจับต้องได้ของบุคคลภายนอก

ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ภายในอาณาเขตที่คุ้มครอง อันมีผลสืบเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งโดยผุ้เอาประกันภัย ในทางการประกอบธุรกิจตามปกติของผู้เอาประกันซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ลักษณะเด่น

  • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจากการใช้ผลิตภัณฑ์