เหมาะสำหรับ

บริษัททั่วๆไป

ความคุ้มครอง

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากการลักทรัพย์ โดยบุคคลใด ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น ซึ่งได้เข้าไปหรือออกจากสถานที่ที่เอาประกันภัย โดยการใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อสถานที่ที่เอาประกันภัย จากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือ เกิดจากการลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องมาจากความพยายามกระทำการดังกล่าว

ลักษณะเด่น

  • คุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์