เหมาะสำหรับ

บริษัททั่วๆไป

ความคุ้มครอง

ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ และระหว่างระยะเวลาใดๆ ที่มีการต่ออายุการประกันภัย ซึ่งบริษัทยินยอมรับประกันภัยเมื่อนายจ้างแสดงพยานหลักฐานต่อบริษัทว่าได้เกิดความเสียหายดังได้กล่าวไว้ในกรมธรรม์นี้ภายในกำหนดสามเดือนนับจากนั้น บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายจ้างตามจำนวนเงินที่เสียหายจริง ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับจำนวนเงินที่นายจ้างสูญเสียไปเนื่องจากการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้างในหน้าที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งลูกจ้างได้กระทำลงและนายจ้างได้ทราบในระหว่างระยะเวลาประกันภัยนี้ หรือภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันที่ลูกจ้างตายหรือวันที่ไล่ลูกจ้างออก หรือลูกจ้างออกจากงาน หรือภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันสิ้นระยะเวลาประกันภัย สุดแล้วแต่วันไหนจะถึงก่อน

ลักษณะเด่น

  • คุ้มครองการยักยอกทรัพย์โดยพนักงาน