เหมาะสำหรับ

บริษัททั่วไป

ความคุ้มครอง

ภายใต้บังคับแห่งข้อตกลงคุ้มครองเงื่อนไข ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) บริษัทตกลงจ่ายทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นเงิน หรือหากระจกอื่นมาทดแทน หรือซ่อมแซมกระจกที่แตกไป รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรเพื่อนำสิ่งอื่นมาปิดไว้ในระหว่างที่ยังไม่ได้นำกระจกมาใส่แทน หากกระจกดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรายการนั้นแตกไปในระยะเวลาประกันภัย หรือในระหว่างระยะเวลาใดที่บริษัทยอมชำระเบี้ยประกันภัยเพื่อการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้

ลักษณะเด่น

  • คุ้มครองความเสียหายต่อกระจก