ความคุ้มครอง

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย ของค่าจ้างและ/หรือเงินเดือน, ความเสียหายต่อเงินในสถานที่เอาประกันภัย, ความเสียหายของเงินที่เก็บในตู้เซฟหรือห้องนิรภัย, ความเสียหายต่อเงินนอกสถานที่เอาประกันภัย, ความเสียหายต่อตู้เซฟหรือห้องนิรภัย  จากภัยที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้น

ลักษณะเด่น

  • เงิน” หมายความถึง ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน ธนาณัติ เช็ค ไปรษณีย์ ดวงตราไปรษณีย์ยังไม่ได้ขีดฆ่า และหลักทรัพย์ที่ระบุประเภทไว้ชัดเจนในตาราง ซึ่งทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยหรืออยู่ในความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัย