การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด

คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้เอาประกัน เช่น อาคารสิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่ง คลังสินค้า เครื่องจักร หรืออื่นๆ อันเนื่องมาจากสาเหตุใดๆ ที่ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

เหมาะสำหรับ

สถานประกอบการ/ โรงงาน/ บริษัททั่วไป

ลักษณะเด่น

  • ให้ความคุ้มครองต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุใดๆที่ไม่ใช่ข้อยกเว้น