ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั่วไปประเภทต่างๆได้ที่ด้านล่างนี้

ประกันภัยรถยนต์
เอกสารเคลม ดาวน์โหลด
ประกันภัยอุบัติเหตุ
เอกสารเคลม ดาวน์โหลด
ประกันภัยบ้าน
เอกสารเคลม ดาวน์โหลด
ประกันภัยการเดินทาง
ค่ารักษาพยาบาลจากการเดินทาง และการลดจำนวนวันเดินทาง ดาวน์โหลด
การบอกเลิกการเดินทาง ดาวน์โหลด
การล่าช้าของการเดินทาง ดาวน์โหลด
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ดาวน์โหลด
การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สินส่วนตัว และเงิน ดาวน์โหลด