การประกันภัยรถยนต์ แบ่งเป็น 2 ภาค คือ

 1. ภาคบังคับ (พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535)
  รถยนต์ทุกคันจะต้องทำประกันภัยภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งให้ความคุ้มครองความบาดเจ็บต่อร่างกายและความเสียหายต่อชีวิตของผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทุกคน อันเนื่องมาจากความรับผิดชอบของผู้ขับขี่ ได้แก่ บุคคลภายนอก ผู้โดยสาร รวมถึงผู้ขับขี่ด้วย
 2. ภาคสมัครใจ (การประกันภัยประเภท 1, ประเภท 2, หรือประเภท 3)
  เจ้าของรถยนต์สมัครใจที่จะทำประกันเพิ่มเติมจากภาคบังคับ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถที่เอาประกันอันเกิดจากการชน ไฟไหม้ ถูกโจรกรรม หรือความเสียหายที่เกิดจากภัยอื่นๆ เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยจราจล ฯลฯ รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกด้วย เช่น ความรับผิดต่อทรัพย์สิน ความบาดเจ็บต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอกหรือผู้โดยสารในรถที่เอาประกันอันเกิดจากความประมาทของผู้เอาประกันกรือบุคคลอื่นที่ผู้เอาประกันยินยอมให้ขับขี่

ทำอย่างไรเมื่อท่านเกิดอุบัติเหตุ

กรมธรรม์รถยนต์ และ พรบ.

กรุณาแจ้งที่ศูนย์ NZI Hotline 02 2551199

กรมธรรม์คุ้มครองจักรยานยนต์หาย

ให้แจ้งที่ศูนย์ Hotline 02 2551199 หรือแจ้งที่ตัวแทน หรือ นายหน้า หรือ บริษัท ผู้ให้เช่าซื้อ ของท่าน

ระยะเวลาในการพิจาณาค่าสินไหมทดแทน

เมื่อท่านจัดส่งเอกสารครบถ้วนและปฎิบัติตามเงื่อนไขในการประกันภัยรถยนต์ และไม่มีเบี้ยประกันภัยค้างชำระ บริษัทฯจะแจ้งผลพิจารณาให้ท่านรับทราบภายใน 7 วันทำการ

กรณีรถประกันภัยกับ NZI เป็นฝ่ายถูก ขอให้ท่านปฏิบัติดังนี้

 1. จดหมายเลขทะเบียนรถคู่กรณี, ชื่อ และที่อยู่พร้อมโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 2. ให้คู่กรณีลงชื่อในเอกสารยอมรับผิดและจดเลขที่ใบขับขี่ของคู่กรณี
 3. จดชื่อ และที่อยู่ของพยานในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
 4. แจ้งเหตุให้ NZI Hot Line ทราบทันที โทร. 02 2551199
 5. หากท่านซื้อประกันภัยประเภท 3 (คุ้มครองเฉพาะความเสียหายของบุคคลภายนอก) NZI จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้บริการช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำ (หากจำเป็น) ส่วนการติดตามเรียกร้องขั้นตอนต่อไป ท่านต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง

กรณีรถประกันภัยกับ NZI เป็นฝ่ายผิด ขอให้ท่านปฏิบัติดังนี้

 1. แจ้งให้ NZI ทราบโดยทันที
 2. ไม่ควรยินยอมตกลง หรือลงชื่อในเอกสารใดๆให้แก่คู่กรณีจนหว่าเจ้าหน้าที่ของ NZI จะไปถึง ซึ่งจะเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ท่านต่อไป
 3. แยกย้ายรถไปจอดไว้ในที่การจราจรไม่ติดขัด หลังหาข้อยุติได้แล้ว
 4. ให้ชื่อและที่อยู่ของท่านแก่คู่กรณี (หากมีการร้องขอ)
 5. ถ้ารถของคู่กรณีไม่เสียหายและไม่เอาความ ให้ท่านจดรายละเอียด ยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนของรถคู่กรณีรวมถึงสถานที่เกิดเหตุไว้เพื่อเป็นข้อเท็จจริงในการแจ้งเหตุต่อ NZI Hotline

กรณีรถประกันภัยและรถคู่กรณีทำประกันภัยประเภท 1 และมีองค์ประกอบดังนี้

 1. เป็นรถยนต์สี่ล้อจดทะเบียนน้ำหนักรวมไม่เกิน 4 ตัน
 2. เป็นรถยนต์สี่ล้อไม่เกิน 20 ที่นั่ง หากท่านไม่ต้องการรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย และในที่เกิดเหตุตกลงกันได้ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด และฝ่ายถูก ท่านสามารถแลกใบเหลืองต่อกัน เอกสารใบเหลืองนั้นจะแนบอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 ของรถยนต์สี่ล้อเท่านั้น

วิธีการใช้เอกสารใบเหลือง

 1. ให้ทั้งสองฝ่ายแสดงเอกสารใบเหลือง
 2. ตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถในเอกสารใบเหลืองของแต่ละฝ่ายว่าตรงกัยกับรถคันที่เกิดเหตุหรือไม่ เอกสารใบเหลืองใช้ได้ถึงวันที่เท่าใด หรือหมดอายุความคุ้มครองแล้วหรือยัง หากเอกสารใบเหลืองไม่ถูกต้องให้ท่านแจ้ง NZI Hot Line เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปให้บริการNZI เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปให้บริการ
 3. กากเอกสารใบเหลืองถูกต้องให้แต้ละฝ่ายกรอกรายละเอียดในช่องด้านขวาของเอกสารใบเหลือง
 4. ลงรายมือชื่อในเอกสารใบเหลืองของตนและของอีกฝ่ายหนึ่ง หากท่านเป็นฝ่ายถูกให้ลงลายมือชื่อในช่องฝ่ายถูก และหากท่านเป็นฝ่ายผิดให้ลงชื่อในช่องฝ่ายผิด 
 5. แลกเอกสารใบเหลืองต่อกัน จากนั้นแยกย้ายกันได้ โดยแต่ละฝ่ายติดต่อบริษัทประกันภัยของตนเอง
 6. ให้ท่านนำเอกสารใบเหลืองนั้นติดต่อ NZI Hot Line เพื่อแจ้งอุบัติเหตุ พร้อมทั้งขอรับใบเหลืองเพื่อใช้ในคราวต่อไป

หากยังไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด

 1. อย่าทำทำการเคลื่อนย้ายรถจากที่เกิดเหตุ นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำเครื่องหมายการเกิดเหตุ และสั่งให้เคลื่อนย้ายรถ
 2. หากไม่มีตำรวจมาตรวจสอบ ให้ท่านแจ้งตำรวจท้องที่ทันที
 3. แจ้งให้ NZI ทราบทันที และไม่ควรให้สัญญาให้กับคู่กรณี
 4. ในกรณีเกิดอุบัติเหตุในต่างจังหวัด ให้แจ้งต่อตำรวจทางหลวง หรือสถานีตำรวจท้องที่ และแจ้งให้ NZI ทราบเพื่อดำเนินการโดยเร็วต่อไป

กรณีรถประกันถูกชน และคู่กรณีหลบหนี

 1. ถ้าทราบหมายเลขทะเบียนรถคันที่ชนถูกต้อง ท่านต้องแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่เกิดเหตุเพื่อให้ดำเนินคดีอาญา ไม่ใช่แจ้งความไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ NZI ทราบทันทีเพื่อให้คำแนะนำต่อไป
 2. ถ้าไม่ทราบหมายเลขทะเบียนรถคันที่ชน กรณีรถท่านเสียหายมากต้องแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่เกิดเหตุเช่นกัน แต่ถ้ารถท่านเสียหายเพียงเล็กน้อย ท่านไม่จำเป็นต้องแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน แต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ NZI Hotline ทราบทันที เพื่อให้คำแนะนำต่อไป
 3. กรณีรถประกันถูกเจตนามุ่งร้ายต่อทรัพย์ เช่นรถประกันภัยถูกขูดขีดหรือถูกทำให้เสียทรัพย์ จะต้องแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่ NZI Hotlineทราบทันที เพื่อให้คำแนะนำต่อไป

กรณีมีผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

 1. ในกรณีมีผู้บาดเจ็บให้รีบนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
 2. อย่าทำการตกลงหรือให้สัญญาใดๆ จนกว่าจะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของ NZI Hotline
 3. ท่านต้องแจ้งเหตุต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่เกิดเหตุ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ NZI ทราบเพื่อดำเนินการโดยทันที

กรณีผู้ขับขี่รถถูกควบคุมตัวในคดีอาญาอันเกิดจากการใช้รถที่เอาประกันภัย

 1. NZI Hotline จะดำเนินการประกันตัวผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยโดยยื่นหลักประกัน เช่น เงินสด หรือทรัพย์สินอย่างอื่นตามจำนวนที่พนักงานสอบสวน, พนักงานอัยการ หรือศาลกำหนด (แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัยตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย)
 2. NZI Hotline จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้คำปรึกษาแก่ท่านตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์
 3. หากท่านได้รับหมายศาล หมายเรียก หรือคำสั่งศาลให้รีบนำส่ง หรือแจ้งให้ NZI Hotline ทราบทันที

กรณีรถท่านถูกยึด

 1. กรณีพนักงานสอบสวนยึดรถท่านไว้ที่สถานีตำรวจเพื่อตรวจสภาพ ควรให้ร้อยเวรของเรื่องมาตรวจสอบสิ่งของที่มีค่าในรถของท่าน และลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

กรณีรถท่านถูกโจรกรรม

 1. รีบแจ้งตำรวจท้องที่ และศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ (ศปร.น.) และตำรวจทางหลวง โทร. 0 2245 9095 และ 0 2245 6951 ทันที พร้อมแจ้งรายละเอียดเท่าที่จำเป็น เช่น ยี่ห้อรถ, สีรถ, ทะเบียน, เลขตัวถังรถ, สถานที่รถหาย, วันและเวลาที่รถหาย
 2. แจ้ง NZI ทราบ และจัดเอกสารตามคำร้องขอที่จำเป็นในการประกอบการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมโดยเร็ว
 3. หากท่านทราบเบาะแสรถของท่านที่หายไป โปรดแจ้งข้อมูลให้ NZI ทราบทันที

ข้อมูลที่ควรแจ้งให้ NZI ทราบในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

 1. ศูน ย์ NZI Hotline รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศที่ โทร. 02 2551199 หรือสามารถโทรแจ้งศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดในเขตพื้นที่นั้นๆ
 2. แจ้งเลขที่กรมธรรม์ รายละเอียดรถ ยี่ห้อ เลขทะเบียน สีรถ ชื่อผู้ขับขี่ และข้อสังเกตอื่นๆ เพื่อเจ้าหน้าที่ NZI Hotlineสามารถเดินทางไปพบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 3. ระบุสถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจน เช่นชื่อถนน จุดที่จอดรถ จุดสังเกตใกล้เคียงและเปิดไฟฉุกเฉินให้เป็นจุดสังเกตที่เด่นชัด และเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
 4. แจ้งศูนย์ NZI Hotline อีกครั้ง หากมีการแยกย้ายรถไปจากจุดเกิดเหตุทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ NZI Hotline เดินทางไปถึงที่นัดหมายได้ถูกต้องรวดเร็ว

เมื่อรถคุณเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อรถคุณเกิดอุบัติเหตุเรามีเจ้าหน้าที่พร้อมบริการช่วยเหลือ และให้คำแนะนำคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศที่ศูนย์

NZI Hot Line ทีเบอร์ 02 2551199

กรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)

 1. เมื่อท่านประสบอุบัติเหตุจากรถ ควรพบแพทย์ทันที และให้ท่านนำใบเสร็จรับเงินตัวจริง และใบรับรองแพทย์ตัวจริง มาแจ้งกับ NZI Hot Line ที่เบอร์โทร 02 2551 199 เพื่อเรียกร้องค่าสินไหม
 2. เมื่อท่านประสบอุบัติเหตุจากรถ ต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เกิดเหตุทุกครั้ง เพื่อนำมาเป็นหลักฐานและยื่นต่อ NZI
 3. ในกรณีที่ท่านประสบอุบัติเหตุจากรถในเขตต่างจังหวัด ท่านสามารถติดต่อขอรับค่าสินไหมทดแทนได้กับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ประจำจังหวัดนั้นๆ

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กรอกรายละเอียดแล้ว (ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่)
 2. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลตัวจริง
 3. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง
 4. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบภัย
 5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ประสบภัย
 6. สำเนากรมธรรม์
 7. สำเนาทะเบียนรถ
 8. สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ
 9. สำเนาใบขับขี่
 10. หนังสือมอบอำนาจ
 11. สำเนาบัตรประชาชนของทายาท
 12. สำเนาทะเบียนบ้านของทายาท

กรมธรรม์รถจักรยานยนต์

ให้ความคุ้มครองหลักๆ 3 กรณีคือ

 • รถจักรยานยนต์สูญหายทั้งคัน
 • รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายกว่า 60% ของทุนประกันภัยแต่ละปีอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุเท่านั้น
 • คุ้มครอง พี.เอ. 24 ชม. เฉพาะผู้เช่าซื้อที่ระบุชื้อไว้ตามสัญญาเช่าซื้อและให้ความคุ้มครองในวงเงินเท่ากับทุนประกันรถของแต่ละปี

ขั้นตอนปฏิบัติในการรับแจ้งเหตุมีดังนี้

 • กรณีรถจักรยานยนต์สุญหาย
 • แนะนำให้ผู้เช่าซื้อไปแจ้งความต่อพนักงานตำรวจในท้องที่เกิดเหตุโดยทันที
 • แนะนำให้ผู้เช่าซื้อแจ้งให้บริษัท ประกันภัย และผู้ให้เช่าซื้อทราบทันทีในวัน และเวลาที่เปิดทำการเพื่อขอรับมอบอำนาจไปแจ้งความต่อตำรวจเป็นคดีอาญาต่อไป
 • กรณีรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุรถได้รับความเสียหายกว่า 60% ของทุนประกันภัย
 • ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ NZI Hot Line ที่เบอร์ 02 255 1199 ออกไปตรวจสอบเพื่อประเมินค่าเสียหายอีกครั้งหนึ่ง
 • ถ้าไม่แน่ใจว่าค่าเสียหายกว่า 60% ของทุนประกันภัยหรือไม่ให้แนะนำลูกค้านำรถไปประเมินค่าเสียหายก่อน และแจ้งให้บริษัท ประกันภัย และผู้ให้เช่าซื้อทราบทันทีในวัน และเวลาทำการเพื่อให้คำแนะนำต่อ
 • ในกรณีผู้เช่าซื้อเสียชีวิต
 • ให้แนะนำทายาทติดต่อ NZI Hot Line ที่เบอร์ 02 255 1199 และผู้ให้เช่าซื้อเพื่อให้คำแนะนำในวันเปิดทำการต่อไปโดยทันที
 • บริษัทฯ จะแจ้งผลพิจารณาสินไหมทดแทนของท่านภายใน 7 วันทำการ การต่อไปโดยทันที

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรมธรรม์รถจักรยานยนต์

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กรอกรายละเอียดแล้ว (ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่)
 2. สำเนาบันทึกประจำวันข้อแจ้งเหตุเบื้องต้น และ ข้อคดีอาญา
 3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง/ผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนา)
 4. สำเนาสัญญาเช่าซื้อ และใบรับรองประกันภัยต้นฉบับ
 5. ชุดโอน/ หนังสือมอบอำนาจ/ หนังสือรับรองบริษัท/ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
 6. เล่มทะเบียนที่แจ้งหยุดการใช้รถ/ ใบเสร็จรับค่าสินไหม (ถ้าเป็นนิติบุคคล)
 7. กรณีเคลม 60% จะต้องมีใบประเมินค่าซ่อม และบันทึกพนักงานสอบสวนข้อสรุปผลคดีจราจรเพิ่มมาด้วย