กรมธรรม์เดินทางร่วมทาง (Worldwide Travel Insurance)

เมื่อท่านเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยขณะเดินทางไปต่างประเทศ

 1. เมื่อท่านเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน และมีความจำเป็นต้องพบแพทย์ ให้ท่านพบแพทย์ทันที หรือโทรสอบถาม สายด่วนฉุกเฉินประกันการเดินทางตลอด 24 ชั่วโมง ที่เบอร์ 02 205-7727 เพื่อขอคำแนะนำสำหรับการพบแพทย์ จากนั้นให้เก็บใบเสร็จค่ารักษาตัวจริง, ใบรับรองแพทย์ตัวจริง, ใบสั่งยา รวมถึงเอกสารทางการแพทย์ทุกชนิด เพื่อมาเรียกร้องกับ NZI เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย
 2. ท่านสามารถแจ้งเหตุกับ NZI ฝ่ายสินไหมทดแทนในเวลาทำการของบริษัทฯ จันทร์ ถึง ศุกร์ 8:30 – 17:00 ที่เบอร์โทร 02 257-8000 ต่อ 8053, 8058, 8059 เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และขอคำแนะนำในการดำเนินการต่อไป
 3. หลังจากท่านจัดส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่บริษัทฯ ร้องขอเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะทำการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนและแจ้งผลการพิจารณากลับภายใน 7 วันทำการ

เมื่อการเที่ยวบินของท่านถูกเลื่อนออกไปเกินกว่า 12 ชั่วโมง

 1. เมื่อท่านทราบว่า เที่ยวบินของท่านมีการเลื่อนออกไป ให้ท่านรีบติดต่อ สายการบินที่ท่านใช้บริการ เพื่อสอบถามสิทธิในการเรียกร้องกับสายการบินก่อน จากนั้นให้สายการบินออกหนังสือเพื่อยืนยันการล่าช้าในเที่ยวบินนั้นๆ (เป็นเอกสารสำคัญในการเรียกร้อง) โดยให้ระบุถึงวันที่ล่าช้า และสาเหตุของการล่าช้า เพื่อใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับ NZI หรือโทรสอบถาม สายด่วนฉุกเฉินประกันการเดินทางตลอด 24 ชั่วโมง ที่เบอร์ 02 205-7727 เพื่อขอคำแนะนำ
 2. ท่านสามารถแจ้งเหตุกับ NZI ฝ่ายสินไหมทดแทนในเวลาทำการของบริษัทฯ จันทร์ ถึง ศุกร์ 8:30 – 17:00 ที่เบอร์โทร 02 257-8000 ต่อ 8053, 8058, 8059 เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และขอคำแนะนำในการดำเนินการต่อไป
 3. หลังจากท่านจัดส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่บริษัทฯ ร้องขอ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะทำการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนและแจ้งผลการพิจารณากลับภายใน 7 วันทำการ

เมื่อกระเป๋าเดินทางของท่านมาถึงล่าช้าเกินกว่า 12 ชั่วโมง

 1. เมื่อท่านกระเป๋าเดินทางของท่านมาถึงล่าช้า ให้ท่านรีบติดต่อสายการบินที่ท่านใช้บริการ และสอบถามสิทธิและใช้สิทธิ ในการเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นกับสายการบิน จากนั้น ให้สายการบินออกหนังสือยืนยันการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางของท่าน และเมื่อท่านได้รับกระเป๋าเดินทางคืนแล้ว ต้องให้สายการบินระบุวันและเวลาที่ท่านได้รับกระเป๋าคืน และนำเอกสารฉบับดังกล่าวมาเรียกร้องกับ NZI ต่อไป หรือโทรสอบถาม สายด่วนฉุกเฉินประกันการเดินทางตลอด 24 ชั่วโมง ที่เบอร์ 02 205-7727 เพื่อขอคำแนะนำต่อไป
 2. เมื่อท่านจำเป็นต้องซื้อของใช้ส่วนตัว ในระหว่างที่รอกระเป๋าเดินทางของท่าน ให้ท่านเก็บใบเสร็จตัวจริงที่ท่านได้ซื้อของไว้ เพื่อนำมาเรียกร้องกับ NZI เมื่อท่านกลับมาถึงเมืองไทย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ท่าน ไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินตัวจริงมาเป็นหลักฐานได้
 3. ท่านสามารถแจ้งเหตุกับ NZI ฝ่ายสินไหมทดแทนในเวลาทำการของบริษัทฯ จันทร์ ถึง ศุกร์ 8:30 – 17:00 ที่เบอร์โทร 02 257-8000 ต่อ 8053, 8058, 8059 เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และขอคำแนะนำในการดำเนินการต่อไป
 4. หลังจากท่านจัดส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่บริษัทฯ ร้องขอ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะทำการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนและแจ้งผลการพิจารณากลับภายใน 7 วันทำการ

เมื่อกระเป๋าเดินทางของท่านเสียหาย หรือสูญหาย

 1. เมื่อกระเป๋าเดินทางของท่าน เสียหายหรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งของสายการบิน หรือ ผู้ขนส่ง ให้ท่านสำรวจว่า กระเป๋าเดินทางของท่านเสียหายส่วนใดบ้าง และทรัพย์สินอะไรของท่านที่สูญหายไปบ้าง จากนั้นให้ติดต่อกับ สายการบินที่ท่านใช้บริการทันทีก่อนออกจากสนามบิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สายการบินเห็นถึงสภาพความเสียหายของกระเป๋าเดินทางของท่าน และให้สายการบินออกหนังสือยืนยันความเสียหายที่เกิดขึ้น จากนั้นให้ท่านถามถึงสิทธิและใช้สิทธิในการเรียกร้องเบื้องต้นจากสายการบิน และนำหนังสือฉบับดังกล่าวมาเรียกร้องกับ NZI ต่อไป
 2. เมื่อกระเป๋าเดินทางของท่านสูญหาย หรือเสียหายขณะอยู่ในการดูแลของพนักงานของโรงแรม ให้ท่านแจ้งต่อผู้จัดการโรงแรมทันที เพื่อทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น จากนั้นให้ทางโรงแรมออกหนังสือยืนยันความเสียหายที่เกิดขึ้น และให้ท่านใช้สิทธิเรียกร้องกับทางโรงแรม และนำหนังสือฉบับดังกล่าวมาเรียกร้องกับ NZI ต่อไป
 3. เมื่อกระเป๋าเดินทางของท่านสูญหาย หรือเสียหายขณะเดินทางอยู่ในต่างประเทศ ให้ท่านแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ เมือง / ประเทศที่ท่านเดินทางไป โดยในรายงานให้ระบุถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และทรัพย์สินอะไรบ้างที่เสียหาย หรือ สูญหาย จากนั้นให้ขอรายงานฉบับนั้นมาเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมกับ NZI ต่อไป
 4. ท่านสามารถแจ้งเหตุกับ NZI ฝ่ายสินไหมทดแทนในเวลาทำการของบริษัทฯ จันทร์ ถึง ศุกร์ 8:30 – 17:00 ที่เบอร์โทร 02 257-8000 ต่อ 8053, 8058, 8059 เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และขอคำแนะนำในการดำเนินการต่อไป หรือโทรสอบถาม สายด่วนฉุกเฉินประกันการเดินทางตลอด 24 ชั่วโมง ที่เบอร์ 02 205-7727

หมายเหตุ การเรียกร้องในส่วนของกระเป๋าเดินทางเสียหาย หรือสูญหายจากสายการบิน หรือ ขณะอยู่ในความดูแลของโรงแรมที่ท่านไปพักนั้น ท่านสามารถใช้สิทธิเรียกร้องกับสายการบิน / โรงแรม หรือ NZI ซึ่งหากท่านได้รับการชดใช้จากที่ใดที่หนึ่งจนเต็มจำนวนแล้ว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องกับอีกหนึ่งได้อีก นอกจากท่านจะได้รับการชดใช้ไม่เต็มจำนวน จึงจะสามารถมาเรียกร้องต่อกับอีกที่หนึ่งได้

วิธีการและเงื่อนไขในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยการเดินทาง

เมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆผู้เอาประกันภัยจะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างล่างนี้

แจ้งรายละเอียดต่อบริษัทฯ

 1. ในการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ผู้เอาประกันภัยจะต้องโทรศัพท์แจ้งสายด่วนฉุกเฉินประกันการเดินทางตลอด 24 ชั่วโมง ที่เบอร์ 02 205-7727 เพื่อขอคำแนะนำทันทีที่ทำได้
 2. ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอื่น ๆท่านสามารถแจ้งเหตุกับ NZI ฝ่ายสินไหมทดแทนในเวลาทำการของบริษัทฯ จันทร์ ถึง ศุกร์ 8:30 – 17:00 ที่เบอร์โทร 02 257-8000 ต่อ 8053, 8058, 8059 เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และขอคำแนะนำในการดำเนินการต่อไป หรือโทรสอบถาม สายด่วนฉุกเฉินประกันการเดินทางตลอด 24 ชั่วโมง ที่เบอร์ 02 205-7727
 3. ทันทีที่ผู้เอาประกันภัยทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้หรือทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้น ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งต่อแผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ฯ จากนั้นบริษัทฯจะส่งแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนไปยังผู้เอาประกันภัยเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่บริษัทฯพร้อมกับหลักฐานประกอบ ผู้เอาประกันภัยอาจรอจนกลับมาประเทศไทยแล้ว จึงแจ้งต่อบริษัทฯ แต่ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งรายละเอียดของการเรียกร้องทุก ๆ รายการต่อบริษัทฯภายใน 28 วัน หลังกลับจากการเดินทาง และหลังจากท่านจัดส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่บริษัทฯ ร้องขอ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะทำการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนและแจ้งผลการพิจารณากลับภายใน 7 วันทำการ

หลักฐานประกอบ

ผู้เอาประกันภัยต้องแสดงหรือจัดหาหรือแจ้งหรือมอบให้บริษัทฯซึ่งพยานหลักฐานและรายการเพิ่มเติมที่บริษัทฯร้องขอโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเองในกรณีทั่วไป บริษัทฯจะร้องขอหลักฐานดังต่อไปนี้

เอกสารทั่วไป (สำหรับการเรียกร้องทุกกรณี)

 • สำเนาตารางกรมธรรม์พร้อมทั้งกำหนดการเดินทาง
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หน้าที่มีรูปถ่าย และประวัติผู้เดินทางพร้อมทั้งหน้าที่ประทับตรา
 • อนุมัติการเข้าประเทศจุดหมายปลายทาง (Visa) พร้อมลายเซ็นรับรอง
 • ตั๋วเครื่องบินฉบับจริงหรือสำเนาที่เซ็นรับรอง
 • บัตรผ่านประตูเครื่องบิน (ถ้ามี)
 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมที่กรอกแล้ว

ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน/อุบัติเหตุส่วนบุคคล

กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย

 • ใบรับรองแพทย์/รายงานของแพทย์
 • ใบแจ้งหนี้/ใบสรุปค่ารักษาพยาบาลโดยละเอียด

กรณีเสียชีวิต

 • มรณะบัตร
 • หลักฐานการตรวจชันสูตรพลิกศพ

การบอกเลิกการเดินทางหรือลดจำนวนวันเดินทาง

 • ใบเสร็จรับเงินค่าที่พักอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • เอกสารยืนยันการบอกเลิกการเดินทางซึ่งแจ้งจำนวนเงินที่คืนให้ผู้เอาประกันภัย
 • เอกสารยืนยันการจองที่พักและพาหนะในการเดินทาง

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกเลิกการเดินทาง

 • ใบรับรองแพทย์ของผู้ป่วย / ใบมรณะบัตรของผู้ตายซึ่งเป็นเหตุให้บอกเลิกหรือลดจำนวนวันเดินทาง
 • ใบสรุปค่ารักษาพยาบาล / ใบแจ้งหนี้

กรณีที่การเดินทางถูกยกเลิก

 • เอกสารยืนยันการยกเลิกการเดินทางออกโดยผู้ขนส่งบริษัทจัดการท่องเที่ยวหรือตัวแทน

การล่าช้าของการเดินทาง

 • เอกสารยืนยันการล่าช้าจากผู้ขนส่งหรือสายการบินอธิบายเหตุผลของการล่าช้าและระบุระยะเวลาที่ล้าช้ากำหนดเวลาออกเดินทาง / เวลาที่มาถึง
 • เอกสารยืนยันการจองที่พักและพาหนะในการเดินทาง

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

 • ใบเสร็จรับเงินจากการซื้อเครื่องใช้ที่จำเป็น
 • เอกสารยืนยันการล่าช้าจากผู้ขนส่งหรือสายการบิน
 • ตั๋วที่ใช้ในการเรียกร้องกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย

การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางส่วนตัว

 

 • เอกสารยืนยันการสูญหายออกโดยสายการบิน /ผู้จัดการโรงแรม (ในกรณีที่กระเป๋าอยู่ในความดูแลของสายการบิน / พนักงานโรงแรม
 • รายงานตำรวจภายใน 24 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ
 • ตั๋วที่ใช้ในการเรียกร้องกระเป๋าเดินทางออกโดยสายการบิน
 • ใบเสร็จรับเงินของทรัพย์สินที่สูญเสีย / เสียหาย
 • หลักฐานที่แสดงว่าผู้เอาประกันภัยมีทรัพย์สินนั้นไว้ในครอบครอง
 • ใบเสนอราคาหรือเอกสารยืนยันว่าซ่อมไม่ได้จากผู้ซ่อม

การสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว

 • รายงานตำรวจภายใน 24 ชั่วโมง หลังเกิดเหตุ
 • ใบเสร็จรับเงินของเช็คเดินทางการแลกเปลี่ยนสกุลเงินและเอกสารการเงิน
 • เอกสารจากโรงแรมยืนยันการสูญหายขณะที่เงินอยู่ในช่องเก็บของที่มีล็อคของโรงแรม

การสูญหายของหนังสือเดินทาง

 • รายงานตำรวจภายใน24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ
 • เอกสารยืนยันการสูญหายจากสถานกงศุลซึ่งออกภายใน24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุระบุวันที่เกิดเหตุการแจ้งเหตุการสูญหายและการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
 • ใบเสร็จรับเงินของค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทางใหม่
 • ใบเสร็จรับเงินของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเช่นค่าที่พักในต่างประเทศขณะรอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

กรณีเกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลภายนอก

 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล
 • สำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรองของบุคคลภายนอก

กรณีเกิดความสูญเสีย / เสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 • ใบเสร็จรับเงินของทรัพย์สินที่สูญเสีย / เสียหาย
 • ใบเสนอราคาค่าซ่อม
 • เอกสารยืนยันจากผู้ซ่อมในกรณีไม่สามารถซ่อมทรัพย์สินนั้นได้
 • รูปถ่ายความเสียหาย
 • หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถหามาได้